Gothic Online Forums

Full Version: No response from https server
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Otóż grałem sobie na serwerze Wojna Bogów roleplay i w pewnym momencie dostałem crasha. Gdy chciałem dołączyć ponownie wyskakuje mi ten błąd... Ktoś wie jak go naprawić?